Ukubuyela ekuzalweni kabusha

UPetru wabhalela amaKristu angamaJuda ayesakazekele kulo lonke elase-Asia Minor ayehlupheka futhi eshushiswa. UPetru wayazi ukuthi ukushushiswa kwakuzoba kubi kakhulu. Njengoba uPetru ekhuluma ngokuhlupheka kwabo, akazange afundise imfundiso yenkolo yokuchuma. UPetru wanika ukuqonda okumangalisayo kokuthi kungani uNkulunkulu evumela abantu bakhe ukuba bahlupheke. UPetru ukhuluma ngokhetho kanye nokuzalwa kabusha. NgokukaPetru, kukhona into enjengokukhulelwa komoya, isikhathi sokukhulelwa okungokomoya kanye nenhlekelele yokuzalwa kabusha. 

Audio Lesson:

Back to: AmaHeberu – Isambulo

Leave a Reply