Isibonelo somshado

UPetru unika isibonelo esisebenzayo, sobudlelwane, sezenkolo somshado; UKristu neBandla. Inkinga yokuqala emishadweni yobuKrestu ngabesilisa abangeke bathathe umthwalo wabo wokwelusa amakhosikazi nezingane njengoba uKristu elusa iBandla. UPetru ufanekisela uJesu Kristu njengoMalusi Omkhulu weBandla. UNkulunkulu uwunike umyeni umthwalo wemfanelo womshado nomuzi. Landela isibonelo seBhayibheli kubo bonke ubudlelwano bakho futhi uvumele uNkulunkulu akwenze konke ongaba yikho. 

Audio Lesson:

Back to: AmaHeberu – Isambulo

Leave a Reply