Wo hhe noma uNahume

UNahume waprofetha ngokumelene nesinye sezitha ezinonya kakhulu zabantu bakaNkulunkulu. UMbuso Wase-Asiriya wanqoba futhi wagqilaza zonke izizwe zomhlaba ngonya olungachazeki. UNkulunkulu wayenze isivumelwano no-Abrahama, ngizobabusisa abakubusisayo futhi ngiqalekise abakuqalekisayo. UNahume wakhuluma amazwi enduduzo kuJuda: INinive, inhloko-dolobha yesitha sabo yayizobhujiswa maduze. UNkulunkulu wayezobhekana ngqo nabase-Asiriya ngokhahlo futhi abajezise ngenxa yezono zabo ezinonya. 

Audio Lesson:

Back to: Abaprofethi Abancane: uHoseya – uMalaki

Leave a Reply