Usuku Kumele Lukhanye

KuPetru wesiBili sifunda ukuthi umusa nokuthula kungandiswa kithi ngolwazi ngoNkulunkulu noJesu Kristu iNkosi yethu. Singangena endaweni yasezulwini nasekwazini uNkulunkulu, futhi Usiphe konke esikudingayo ekuphileni nasekukhonzeni uNkulunkulu. UPetru uyachaza ukuthi, uma sifika ekuKhanyeni kweZwi, futhi sisebenzise iZwi laKhe ezimpilweni zethu, iNkanyezi yokusa iphuma ezinhliziyweni zethu futhi uKristu azalwe kithi. 

Audio Lesson:

Back to: AmaHeberu – Isambulo

Leave a Reply