Umkhombandlela Wesiqiniseko

Incwadi kaJohane wokuQala ibhalela abakholwayo, ukuze bazi ukuthi bayazi ukuthi bayakholwa, bakholwe ngempela. Ngamafuphi, sibheke isiqiniseko, isiqiniseko sensindiso. Amaqiniso amabili eVangeli, khumbula, yilawa: ukufa nokuvuka kukaJesu Kristu. Kwakungekhona nje ukuthi uNkulunkulu wayeyothethelela abantu Bakhe ezonweni zabo, kodwa wayeyosindisa abantu Bakhe ezonweni zabo. Isiqiniseko esisobala sensindiso yakho siwukuthela. 

Audio Lesson:

Back to: AmaHeberu – Isambulo

Leave a Reply