U-Nkulunkulu Kuqala

UHagayi washumayela iqembu lokuqala lezithunjwa ezazibuyela eJerusalema. Ngenxa yobutha, abantu bakwaJuda bayeka ukwakha kabusha ithempeli, bazakhela ezabo izindlu. Cabangani ngokucophelela izindlela zenu, uHagayi washumayela. Wakhalela abantu bakaNkulunkulu ukuba bakhumbule izinto eziza kuqala kubo, baphinde babe nombono ofanele, bakhuthazeleke ukuba baqhubeke futhi bayeke ukwesaba. Amazwi akhe asikhumbuza isidingo sethu sokuhlala sigxile emsebenzini kaNkulunkulu kanye nentando Yakhe ngezimpilo zethu. 

Audio Lesson:

Back to: Abaprofethi Abancane: uHoseya – uMalaki

Leave a Reply