Ugcobo Oluqinisekisayo

Encwadini yokuQala kaJohane sibona isiqiniseko esingenziwe sensindiso: uthando kubafowabo nodadewabo kuKristu, uthando ngoNkulunkulu uBaba, nokugcotshwa kukaMoya oNgcwele. UMoya oNgcwele nguye osenza sazi esikwaziyo ngokomoya. UJohane uveza nokuthi abantwana bakaNkulunkulu abakwenzi umkhuba ukona. Insindiso yethu ayisekelwe endleleni izinhliziyo zethu ezingase zizizwe ngayo. Ukusindiswa kwethu kusekelwe eqinisweni lokuthi sikholelwa kwiVangeli. 

Audio Lesson:

Back to: AmaHeberu – Isambulo

Leave a Reply