Ukuvuma Okuqinisekisayo

UJohane usitshela ukuthi kumele sithandane, emva kwalokho usinika izizathu eziyishumi zokuthi kungani. Isahluko seBhayibheli sothando sisitshela ukuthi sithande ngoba uthando luvela kuNkulunkulu. UNkulunkulu uluthando. Uthando luyingqikithi yokuthi uNkulunkulu ungubani. Lona umyalo sinawo uvela kuye, wokuthi othanda uNkulunkulu, naye uyakuthanda umzalwane wakhe. Siyamthanda uNkulunkulu ngoba Wasithanda kuqala futhi uthando oluphelele luxosha konke ukwesaba. Akunakwenzeka ukuba ngumfundi oyimfihlo kaJesu Kristu. 

Audio Lesson:

Back to: AmaHeberu – Isambulo

Leave a Reply