Ukukhuluma Ngezimpawu Komsindisi

Leli gama elithi isambulo liyindlela yesiNgisi yokuveza igama lesiGreki elithi apocalypses(inhlekenhleke), elisho, ukudonswa kweveyili. Uma sifunda endaweni yesikhathi esizayo, izinto zikamoya ezisazogcwaliseka, sidinga ngempela isihluthulelo esiyinhloko, uMoya oNgcwele. UNkulunkulu uBaba uguqula isikhungo sokukhonza ezulwini sisuka kuye sibhekise eNdodaneni yakhe, iWundlu, Ebonakala sengathi ihlatshiwe, iveza ingqikithi yokuthi Ungubani nokuthi uNkulunkulu uyini. 

Audio Lesson:

Back to: AmaHeberu – Isambulo

Leave a Reply