Lokho Okubonayo Yilokho Okutholayo

UNkulunkulu wanikeza uZakariya imibono eyisishiyagalombili ukuze akhuthaze futhi aqinise abantu bakhe ababengenamandla nabadangele. Abadingisiwe babenezikhali ezimbalwa, izitha eziningi, nomsebenzi omkhulu. Babegxile ezinkingeni futhi bengaboni ukuthi bayoke balakhe kanjani kabusha ithempeli benezithiyo nezinkinga eziningi kangaka. Kodwa imibono kaZakariya yasusa iveyili yababonisa indlela uNkulunkulu ayesebenza ngayo ukuze afeze izinjongo zakhe. Iziprofetho zakhe zanikeza abantu bakaNkulunkulu ithemba namandla. 

Audio Lesson:

Back to: Abaprofethi Abancane: uHoseya – uMalaki

Leave a Reply