Umsebenzi Womphostoli

ISambulo sihlobene nezinto eziyokwenzeka esikhathini esizayo. UJohane unesambulo futhi utshelwa ukuthi izinti zezibani eziyisikhombisa zingamabandla futhi Lowo ophakathi kwezinti zezibani nguKristu. Izahluko esesine nesesihlanu zinhle kakhulu, zigcwele iqiniso elijulile ngezulu. Izahluko sesithupha kuya kweyeshumi nesishiyagalolunye zigxile esikhathini esisodwa esincane seminyaka eyisikhombisa eyaziwa ngokuthi Usizi Olukhulu, okungesinye phakathi kwazo zonke izehlakalo ezibizwa ngokuza Kwesibili kukaJesu Kristu. 

Audio Lesson:

Back to: AmaHeberu – Isambulo

Leave a Reply