Ukulunga Ebudlelwaneni.

UJesu wenza izinkulumo ezimbili ezibalulekile: Uzele ukuzogcwalisa uMthetho kaNkulunkulu, angawubhubhisi, futhi ukulunga kwalabo abamlandelayo kufanele kube kukhulu ngisho kunokulunga kwabafundisi bezenkolo besikhathi Sakhe. UJesu uthi ukuze babe yingxenye yekhambi lakhe, abafundi Bakhe kufanele bazi iZwi likaNkulunkulu futhi basebenzise imfundiso yakhe ebuhlobweni babo: abafowabo nezitha. UJesu usifundisa ukuthi singakwazi ukulawula izifiso zethu ngaphambi kokuba zisenze singamlaleli uNkulunkulu. 

Audio Lesson:

Back to: Isingeniso seTestamente Elisha: uMathewu

Leave a Reply