Ukuqonda (Ingxenye yesithathu) kanye nocansi

IBhayibheli lisinika izimpendulo ukuze lisisize ekuqondeni indima yethu esiyinikwe uNkulunkulu, kodwa umshikashika wokuhlukanisa ekhaya lamaKristu kufanele usekelwe eziphiweni zethu ezingokwemvelo, emathalenteni naseziphiweni zethu ezingokomoya. Uma izimpilo zethu kanye nemizi yethu yakhelwe kuJesu, futhi siqonda abashade nathi, kuyogcina izinkinga ezingabhidlizi umshado wethu. UNkulunkulu wadala ubulili ngenjongo yokuzala. UNkulunkulu wayehlose nokuba ukusondelana kube ukubonakaliswa kothando nokubonakalisa okujabulisayo kobunye. 

Audio Lesson:

Back to: Umndeni Nomshado

Leave a Reply