Abangcwele Bayacula kanti Abonayo Bayabingelela

Inhloso yomsebenzi yalolu hlelo lokufunda ukungenisa abantu eZwini likaNkulunkulu nokufaka iZwi likaNkulunkulu kubantu. Inhloso eyodwa eyinhloko yokufunda iNcwadi yeSambulo kufanele kube ukukhonza uNkulunkulu kanye noKristu weSambulo, oyiNkosi yamakhosi noMbusi wababusi. Uma uJesu iNdodana kaNkulunkulu yathi ayazi, kumele sithobeke mayelana nokubalwa kwazo zonke izenzakalo okukhulunywa ngazo kuSambulo. 

Audio Lesson:

Back to: AmaHeberu – Isambulo

Leave a Reply