Izindlela eziyikhombisa zokungasebenziseki

Kunezibonelo eziyisikhombisa zabantu bakaNkulunkulu abakhuluma emuva kuMalaki. Lezi zingxoxo eziyisikhombisa zingabizwa ngokuthi ‘Izinkulumo Eziyisikhombisa Ezinyenyeza Enhlizweni ekhula Ngokubandayo kuNkulunkulu’, ngoba zichaza izimpawu zabantu abalahlekelwe ubuhlobo bothando noNkulunkulu. Umsebenzi kaMalaki kwakuwukubuyisela ubuhlobo babo noNkulunkulu. UMalaki uprofetha ngokuBuya kweSibili kukaKristu kwabathembekile, ukwahlulelwa kanzima kwabanezinhliziyo ezibandayo, noJohane uMbhapathizi, ozolungisela uJesu indlela. 

Audio Lesson:

Back to: Abaprofethi Abancane: uHoseya – uMalaki

Leave a Reply